Tudománybirizgáló

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai

A weboldal címe: www.birizgalo.hu

Név: Sinkovits Szabina

Székhely: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 6.

E-mail cím: szabina.sinkovits@gmail.com

Tel.: +36308987690II. A tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy az oldalt használó természetes -és jogi személyek, valamint képviselőik (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljek, valamint segítsem a Felhasználókat jogaik gyakorlásában.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek, saját reklámanyagok küldése.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy azok a személyes adatok, melyeket az érintettek megosztanak, megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé, melyekről rendelkezni jogosult.

Tájékoztatási kötelezettségem alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében járok el.

Ugyancsak figyelemmel kísérem az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetem az adatkezelési gyakorlatba.III. Adatvédelmi tisztviselő kinevezése

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezését.IV. Egyes adatkezelési folyamatok

1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

1.1. Kapcsolatfelvétel a weblapon található elérhetőségeken

 

A weboldalon feltüntetett email címen lehetőség van üzenet küldésére, azonban az ilyen formában megküldött üzenettel a Felhasználó nem ad felhatalmazást arra, hogy számára a megadott elérhetőségeken keresztül hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjek, kizárólag a kapcsolatfelvételt teszi lehetővé. A megadott adatokat bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezelem.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja:

Név: Felhasználó, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójának beazonosítása; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

E-mail: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójával; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

1.2. Hírlevél feliratkozás

A weboldal „Blog” menüpontja alatt lehetősége van hírlevél feliratkozásra. Az itt megadott információk kizárólag a feliratkozást szolgálják a felek között. A feliratkozási űrlapon keresztül történő üzenetküldéssel Felhasználó felhatalmazást ad arra, hogy számára a megadott elérhetőségen keresztül hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjek. A megadott adatokat bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezelem.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja:

 

Név: Felhasználó, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójának beazonosítása; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

E-mail: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójával; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak fent hivatkozott célokból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célra használnám, akkor erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérem, illetőleg lehetőséget biztosítok számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az üzleti partnereim kapcsolattartójának fenti személyes adatait az adatkezelő és üzleti partnereim jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) alapján kezelem. Mindkét fél jogos érdeke, hogy a Weboldal használata és az partneri egyeztetések során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. Üzleti partnerem kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból. Üzleti partnerem kapcsolattartója tiltakozhat ezen adatkezelés ellen.

 

3. Az adatkezelés időtartama

 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (név, e-mail): (üzleti) kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat.

Hírlevélre feliratkozás (név, e-mail): leiratkozásig

Facebook oldal (név, hozzászólás): oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig

birizgalo.hu weboldalról érkező sütik: sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

Google Ads (GA) látogatottsági statisztika: 26 hónap

 

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Üzleti partnereim kapcsolattartóinak személyes adatait annyi ideig kezelem, amíg szükséges a kommunikáció szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik (2013. évi V. törvény alapján a szerződés teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

 

4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

V. A Felhasználó jogai

Számomra fontos, hogy adatkezelésem megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Felhasználóm ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználóm a fentebb szereplő elérhetőségeimre tudja küldeni.

 

1. Hozzáférési jog

Felhasználóm visszajelzést kaphat tőlem személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználóm kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3. Törléshez való jog

Felhasználóm kérésére törlöm a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségem, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

4. Elfeledéshez való jog

A felhasználó törlésre irányuló kérelméről – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, az észszerűség és elvárhatóság keretein belül – igyekszem értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználóm esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználóm kérésére korlátozom az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés -azonban az érintett az adatok törlését ellenzi, ehelyett a felhasználás korlátozását kéri- , vagy Felhasználóm tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségem a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználóm a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

 

7. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználóm jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból főszabály szerint nem kezelhetők.

 

8. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálom, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatom. Amennyiben Felhasználóm kérelmét nem teljesítem, döntésemben közlöm a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Számomra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartom az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszem minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérem Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – velem az esetleges kifogások mihamarabbi rendezése érdekében.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználóm:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználóm lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

VI. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás

1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítem azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtok ezekről a címzettekről.

 

2. Tájékoztatás módja, határideje

A kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtok. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon is igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedem a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérem. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítom.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítok fel, vagy megtagadom a kérelem alapján történő intézkedést.

 

VII. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók

1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Weboldal: https://tarhelypark.hu/

E-mail: info@tarhelypark.hu

 

2. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalam közösségi média felülettel is rendelkezik (Facebook; Instagram); ha a Felhasználó „kedveli” vagy „követi” az oldalamat Facebookon vagy Instagramon, megismerek minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

3. E-mailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

 

VIII. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére az adatfeldolgozók a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

IX. Sütik

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

1. Mi az a cookie?

A Felhasználó a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapom a böngésződnek küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításaid, megkönnyítse a honlapom használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsek a látogatóimról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol, ezzel az azonosíthatóságod is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a te hozzájárulásod.

 

3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google olyan cookie-kat is használ (pl. „DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását. A Google által használt sütikről itt olvashatsz részletesen.

Amennyiben nem fogadod el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számodra. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,

Információ a sütikről Firefox-hoz,

valamint a Mozillához.

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben,

Sütik és webhelyadatok kezelése Safariban.

 

X. Egyéb rendelkezések

1. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánom felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat kérem, illetőleg lehetőséget biztosítok számukra, hogy a felhasználást megtiltsák. Harmadik országba adatokat nem továbbítunk.

 

2. Módosítás

Bármikor jogosult vagyok jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom.

 

XI. Mellékletek

1. A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

 

2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3. Érintetti jogok

3.1. Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeim valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általam kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

jogai;

jogorvoslati lehetőségei;

az adatforrásokra vonatkozó információ.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátom rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

3.2. Helyesbítés

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésemre, kérhetem ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozom az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztem.

3.3. Törlés

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

a továbbiakban már nincs szükségem az adott adatokra;

aggodalma merül fel az adatai általam történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítom, hogy az általam kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetem, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítem. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

3.4. Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

aggodalma merül fel az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

a továbbiakban már nincs szükségem az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozom a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának feltételei.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

az érintett hozzájárulása alapján;

jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatom a Felhasználókat.

3.5. Adathordozhatóság

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsam személyes adatait.

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésemre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátom a Felhasználó rendelkezésre.

Tájékoztatom a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velem történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

3.6. Tiltakozás

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból történő kezelése ellen. Ebben az esetben megvizsgálom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítom meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatom. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezelem.

 

Tata, 2024. február 6.

I. Az adatkezelő adatai

A weboldal címe: www.birizgalo.hu

Név: Sinkovits Szabina

Székhely: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 6.

E-mail cím: szabina.sinkovits@gmail.com

Tel.: +36308987690II. A tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató abból a célból készült, hogy az oldalt használó természetes -és jogi személyek, valamint képviselőik (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljek, valamint segítsem a Felhasználókat jogaik gyakorlásában.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek, saját reklámanyagok küldése.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy azok a személyes adatok, melyeket az érintettek megosztanak, megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé, melyekről rendelkezni jogosult.

Tájékoztatási kötelezettségem alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében járok el.

Ugyancsak figyelemmel kísérem az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében; ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetem az adatkezelési gyakorlatba.III. Adatvédelmi tisztviselő kinevezése

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezését.IV. Egyes adatkezelési folyamatok

1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

1.1. Kapcsolatfelvétel a weblapon található elérhetőségeken

 

A weboldalon feltüntetett email címen lehetőség van üzenet küldésére, azonban az ilyen formában megküldött üzenettel a Felhasználó nem ad felhatalmazást arra, hogy számára a megadott elérhetőségeken keresztül hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjek, kizárólag a kapcsolatfelvételt teszi lehetővé. A megadott adatokat bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezelem.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja:

Név: Felhasználó, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójának beazonosítása; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

E-mail: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójával; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

1.2. Hírlevél feliratkozás

A weboldal „Blog” menüpontja alatt lehetősége van hírlevél feliratkozásra. Az itt megadott információk kizárólag a feliratkozást szolgálják a felek között. A feliratkozási űrlapon keresztül történő üzenetküldéssel Felhasználó felhatalmazást ad arra, hogy számára a megadott elérhetőségen keresztül hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjek. A megadott adatokat bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezelem.

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja:

 

Név: Felhasználó, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójának beazonosítása; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

E-mail: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, vagy üzleti partnerem kapcsolattartójával; a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Üzleti partner esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 

2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak fent hivatkozott célokból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célra használnám, akkor erről a Felhasználót tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérem, illetőleg lehetőséget biztosítok számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az üzleti partnereim kapcsolattartójának fenti személyes adatait az adatkezelő és üzleti partnereim jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) alapján kezelem. Mindkét fél jogos érdeke, hogy a Weboldal használata és az partneri egyeztetések során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. Üzleti partnerem kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból. Üzleti partnerem kapcsolattartója tiltakozhat ezen adatkezelés ellen.

 

3. Az adatkezelés időtartama

 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (név, e-mail): (üzleti) kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat.

Hírlevélre feliratkozás (név, e-mail): leiratkozásig

Facebook oldal (név, hozzászólás): oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig

birizgalo.hu weboldalról érkező sütik: sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

Google Ads (GA) látogatottsági statisztika: 26 hónap

 

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Üzleti partnereim kapcsolattartóinak személyes adatait annyi ideig kezelem, amíg szükséges a kommunikáció szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik (2013. évi V. törvény alapján a szerződés teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

 

4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

V. A Felhasználó jogai

Számomra fontos, hogy adatkezelésem megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Felhasználóm ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználóm a fentebb szereplő elérhetőségeimre tudja küldeni.

 

1. Hozzáférési jog

Felhasználóm visszajelzést kaphat tőlem személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználóm kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítem a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3. Törléshez való jog

Felhasználóm kérésére törlöm a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségem, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

4. Elfeledéshez való jog

A felhasználó törlésre irányuló kérelméről – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, az észszerűség és elvárhatóság keretein belül – igyekszem értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználóm esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználóm kérésére korlátozom az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés -azonban az érintett az adatok törlését ellenzi, ehelyett a felhasználás korlátozását kéri- , vagy Felhasználóm tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségem a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználóm a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

 

7. Tiltakozáshoz való jog

Felhasználóm jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból főszabály szerint nem kezelhetők.

 

8. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálom, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatom. Amennyiben Felhasználóm kérelmét nem teljesítem, döntésemben közlöm a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Számomra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartom az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszem minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérem Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – velem az esetleges kifogások mihamarabbi rendezése érdekében.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználóm:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználóm lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

VI. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás

1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítem azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtok ezekről a címzettekről.

 

2. Tájékoztatás módja, határideje

A kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtok. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót.

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon is igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedem a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérem. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítom.

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítok fel, vagy megtagadom a kérelem alapján történő intézkedést.

 

VII. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók

1. Weboldal működésével összefüggésben

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Weboldal: https://tarhelypark.hu/

E-mail: info@tarhelypark.hu

 

2. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalam közösségi média felülettel is rendelkezik (Facebook; Instagram); ha a Felhasználó „kedveli” vagy „követi” az oldalamat Facebookon vagy Instagramon, megismerek minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 

3. E-mailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

 

VIII. Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére az adatfeldolgozók a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

IX. Sütik

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

1. Mi az a cookie?

A Felhasználó a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapom a böngésződnek küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításaid, megkönnyítse a honlapom használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsek a látogatóimról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol, ezzel az azonosíthatóságod is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a te hozzájárulásod.

 

3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google olyan cookie-kat is használ (pl. „DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását. A Google által használt sütikről itt olvashatsz részletesen.

Amennyiben nem fogadod el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számodra. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,

Információ a sütikről Firefox-hoz,

valamint a Mozillához.

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben,

Sütik és webhelyadatok kezelése Safariban.

 

X. Egyéb rendelkezések

1. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánom felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatom, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat kérem, illetőleg lehetőséget biztosítok számukra, hogy a felhasználást megtiltsák. Harmadik országba adatokat nem továbbítunk.

 

2. Módosítás

Bármikor jogosult vagyok jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom.

 

XI. Mellékletek

1. A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

 

2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3. Érintetti jogok

3.1. Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeim valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általam kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

jogai;

jogorvoslati lehetőségei;

az adatforrásokra vonatkozó információ.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátom rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

3.2. Helyesbítés

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésemre, kérhetem ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozom az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztem.

3.3. Törlés

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

a továbbiakban már nincs szükségem az adott adatokra;

aggodalma merül fel az adatai általam történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítom, hogy az általam kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetem, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítem. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

3.4. Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

aggodalma merül fel az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

a továbbiakban már nincs szükségem az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Automatikusan korlátozom a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának feltételei.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

az érintett hozzájárulása alapján;

jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatom a Felhasználókat.

3.5. Adathordozhatóság

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általam kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsam személyes adatait.

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésemre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátom a Felhasználó rendelkezésre.

Tájékoztatom a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velem történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

3.6. Tiltakozás

A Felhasználó – elérhetőségeimen keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból történő kezelése ellen. Ebben az esetben megvizsgálom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítom meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatom. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezelem.

 

Tata, 2024. február 6.